Giới thiệu

BÁO CÁO DỰ KIẾN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2017-2022 (05/09)

- Ban chấp hành Hiệp Hội doanh nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017 được Đại hội lần thứ II bầu gồm 33 ủy viên.
- Ban Thường vụ có 11 ủy viên.
- Thường trực có 5 thành viên gồm Chủ tịch và 4 Phó chủ tịch (có 1 PCT kiêm Tổng thư ký).
- Trong nhiệm kỳ đã có 3 UV.BCH chuyển công tác hoặc thôi quản lý doanh nghiệp, Ban chấp hành đã bầu bổ sung 3 Ủy viên theo quy định của Điều lệ và bầu thêm một đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh tham gia BCH. Số lượng BCH đến cuối nhiệm kỳ II là 34 ủy viên.
- Ban kiểm tra khóa II: 3 ủy viên.

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NHIỆM KỲ 2012-2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NK 2017-2022 (05/09)

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ hai của Hiệp Hội, từ đầu năm 2012 đến nay, tuy có những khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có thời kỳ khủng hoảng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các doanh nghiệp và hoạt động của Hiệp Hội

Phân công nhiệm vụ của Ban chấp hành Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 (07/03)

 Phân công nhiệm vụ của Ban chấp hành Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

DANH SÁCH GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHOÁ III (2017-2022) (10/07)

 DANH SÁCH GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ III (2017-2022)

Danh sách Doanh nghiệp hội viên (Cập nhật tháng 7/2016) (22/07)

 

 Danh sách Doanh nghiệp hội viên cập nhật tháng 7/2016

Một số nét giới thiệu về Hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế (24/08)

 Hiệp Hội Doanh nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập theo Quyết định số 1126/2006/ QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiệp Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế, mọi hoạt động của Hiệp Hội đều tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều lệ của Hiệp Hội và theo Luật pháp luật quốc tế mà Nhà nước Việt Nam tham gia hoặc công nhận.

Danh sách hội viên hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế ( cập nhật ngày 10/05/2016) (13/11)

DANH SÁCH HỘI VIÊN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ( cập nhật ngày 10/05/2016)

Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (25/04)

Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnhThừa Thiên Huế (dưới đây gọi là Hiệp Hội) là tổ chức xã hội-nghề nghiệp của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiệp Hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện tham gia của các Doanh nghiệp và các thành viên là tập thể, cá nhân liên quan khác trong tỉnh. Mục đích của Hiệp Hội là nhằm tập hợp, đoàn kết, hợp tác, liên kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và của đất nước.

Danh sách Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (Nhiệm kỳ 2012 - 2017) - Cập nhật ngày 27/10/2015 (25/04)

Danh sách Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế  (Nhiệm kỳ 2012 - 2017) - Cập nhật ngày 27/10/2015

Lịch sử hình thành và phát triển (cập nhật năm 2015) (18/10)

Hiệp Hội Doanh nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập theo Quyết định số 1126/2006/ QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiệp Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế, mọi hoạt động của Hiệp Hội đều tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều lệ của Hiệp Hội và theo Luật pháp quốc tế mà Nhà nước Việt Nam tham gia hoặc công nhận.

Đến nay đã tiến hành 2 kỳ Đại hội, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 phê duyệt Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Hiệp Hội và Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 phê duyệt Điều lệ Hiệp Hội lần thứ 2 (Đại hội lần thứ nhất ngày 25/11/2006, Đại hội lần thứ 2 ngày 7/01/2012).
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 phê duyệt Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Hội.
 

Lời ngỏ (18/10)

Từ năm 2006, sau khi có Quyết định cho phép của UBND tỉnh, Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã được chính thức thành lập.Trong quá trình hoạt động gần 5 năm qua, Hội Doanh nghiệp tỉnh luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong tỉnh và sự hưởng ứng tham gia tích cực của toàn thể doanh nghiệp Hội viên cũng như cộng đồng Doanh nghiệp, doanh nhân đối với các hoạt động của Hội.

Danh sách Hội viên Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (16/10)

DANH SÁCH HỘI VIÊN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thông tin doanh nghiệp (13/09)

Thông tin doanh nghiệp

Danh sách Ban chấp hành Hội doanh nghiệp Thừa Thiên Huế (Nhiệm kỳ 2012 - 2017) - Cập nhật ngày 27/10/2015 (13/09)

Danh sách Ban chấp hành Hội doanh nghiệp Thừa Thiên Huế (Nhiệm kỳ 2012 - 2017) - Cập nhật ngày 27/10/2015